قیمت کانکتور انشعابی

ترمینال کانکتور فشاری

کانکتور فشاری یکی از مهمترین نکات ایمنی در حوزه الکتریک و برق، اطمینان و ایمنی در محل اتصال هادی های الکتریکی به یکدیگر است. اگر در این نقاط یک اتصال…