شینه مسی

شینه یا باسبار – کانکتور الکتریک

شینه، شمش یا باسبار شینه، شمش یا همان باسبار قطعه ای فلزی برای هدایت جریان الکتریکی است که به وسیله انشعابات متعدد به منابع تولید و مراکز مصرف برق متصل…