سرسیم رابط سایز 5.5

سرسیم رابط W&E

سرسیم رابط یا مف (موف) یکی از تجهیزات متداول در سیم کشی سرسیم رابط (BV) است که با نام سرسیم مف (سرسیم موف) معروف است. از این سرسیم برای اتصال…