روکش حرارتی w&e

روکش حرارتی W&E

روکش یکی از انواع روش های عایق کاری و آب بندی در صنعت برق است. این تجهیز هادی‌های الکتریکی را در مقابل اتفاقاتی مانند فشار، کشش، حرارت بالا و تأثیرات…