رله

تایمر تاخیر در وصل

رله کنترل فاز

رله کنترل بار